Gói sản phẩm

Chọn gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn

Cơ bản

5,550,000 /năm
Chọn gói này

Chuyên nghiệp

12,000,000 /năm
Chọn gói này

Doanh nghiệp

Liên hệ
Chọn gói này

VIP1

Liên hệ
Chọn gói này

Cá nhân

Liên hệ
Chọn gói này

Tích hợp phần mềm kế toán

Báo cáo

Tích hợp cổng thanh toán QR

Tích hợp hóa đơn điện tử

Quản lý pháp nhân

Quản lý hệ thống

Quản lý điểm

Quản lý thẻ

Quản lý thành viên

Quản lý hàng hóa khác

Quản lý thu phí

Quản lý nhân viên

Quản lý kho hàng

Quản lý giao dịch

Gói sản phẩm

Chọn gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu
của bạn

Cơ bản Chuyên nghiệp Doanh nghiệp VIP1 Cá nhân

Cơ bản

5,550,000 /năm

Chuyên nghiệp

12,000,000 /năm

Doanh nghiệp

Liên hệ

VIP1

Liên hệ

Cá nhân

Liên hệ